Ann-Sofi Backgren

CV

Utbildning

1994 Politices kandidat från Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Vasa.
Huvudämne statskunskap. Biämnen socialpolitik, offentlig rätt, sociologi, pedagogik och vuxenpedagogik. Språk svenska, finska, tyska och franska. Dessutom kurser i ADB, skolförvaltning, ungdomskultur- och politik samt föreningsteknik.

2010 Specialyrkesexamen i Ledarskap vid Vasa vuxenutbildningscenter

Examen bestod av två delar; del 1: Planering av verksamheten och ledarskapet i en organisation, del 2: Ledande av verksamheten. Examen har avlagts genom yrkesprov genom att påvisa sådan yrkesskicklighet som förutsätts i examensgrunderna. I del 1 ingick strategisk planering av  affärsverksamheten, process,-personal,- och ekonomiplanering samt ledarskap. Del 2 bestod av att leda organisationens verksamhet, att leda kundrelationer, process,-personal,-resultatledning, det egna ledarskapets utveckling samt att leda utvecklingsprojekt. 

2009 Examen i informationsteknik vid Korsholms Vuxeninstitut, datoranvändarnas A-kort bestående av 7 moduler; Informationsteknikens grunder, ordbehandling, internet, presentation grafik, databaser, operativsystem och datahantering samt kalkylering.

2009 Specialyrkesexamen f√∂r utvecklare av landsbygden vid Yrkesakademin i √Ėsterbotten
Examensdelarna bestod av företagsamhet, projektkompetens och verksamhet som utvecklare vilka avlades genom avläggande av yrkesprov i de olika delarna. Den som avlagt examen kan bistå blivande företagare i sådana uppgifter som syftar till att utveckla företagsverksamheten på landsbygden och göra den mångsidigare. När det gäller utvecklingsprojekten är de utomstående sakkunniga som specialiserat sig på att erbjuda landsbygdsföretagare information, alternativ och kunnande.

2005 Licens (nr 260) i metoden OPERA- ett verktyg för verklig förändring. www.innotiimi.se

2002 Global utveckling och internationellt samarbete.
20 studieveckors specialiseringsutbildning vid Svenska Yrkeshögskolan i Vasa (numera NOVIA). Utbildningen omfattande 160 närstudietimmar under tiden 25.1-23.11.2002. Utbildning omfattande global utveckling genom politik, ekonomi och miljö, människan i världen, rasism och etnocentrism, utvecklingsarbete, internationell företagsamhet och projekt samt förberedelser för utlandsresor. I utbildningen ingick även ett eget projektarbete.

1998
Informat√∂rskurs vid fortbildningscentralen vid √Ėsterbottens h√∂gskola i samarbete med fortbildningscentralen vid √Öbo Akademi.
Kursen omfattade 16 närstudiedagar (136 h) sant eget projektarbete och övningar under perioden 10.10.97-16.05.98. Kursen gav insikt i informatörens arbetsfält och arbetsuppgifter samt en inblick i hur media fungerar.

1998 Konsultutbildning vid Svenska handelshögskolans fortbildningscentral i Vasa
Kursen omfattade 14 närundervisningardagar, totalt 80 timmar under perioden 19.9.97-31.1.98. Därtill ingick ett eget konsultprojekt omfattande 10 arbetsdagar samt slutrapport över detta. Kursen gav insikt i hur det är att arbeta som konsult och färdigheter i konsultens arbete.

1997 Rådgivarkvinna för landsbygdens utveckling
En¬†utbildning inom ramen f√∂r EU-projektet DEVOTE (development on womens own terms), en¬†utbildning som gav nya infallsvinklar p√• hur man skall utveckla landsbygden ‚Äď p√• kvinnors egna villkor, bla upptogs √§mnen s√•som n√§tverksskapande, f√∂retagande, mentorskap och r√•dgivning. Utbildningen genomf√∂rdes under tiden 12.09.1996-12.03.1997 och omfattade 144 h n√§rstudier samt distansstudier och projektarbete. D√§rtill ingick bes√∂k hos samarbetsparterna i √Ėsterrike.

1996 Ekonomiutbildnig på distans vid Vasa Yrkesutbildningscenter för vuxna
Utbildningen omfattade ekonomi grundkurs, företagsekonomi, finansiering och kalkylering samt redovisning och beskattning. Kursen genomgicks under tiden 20.11.1995-27.09.1996 och omfattade sammanlagt 1330 h varav 320 h närstudier samt 1010 h flerformundervisning.

1995 Management training inom LEDA (The Local employment Development Action Programme inom EU-kommissionen)
Kursen som gav utbildning¬†i projektledarskap speciellt f√∂r project inom EU. √Ąmnen som upptogs var f√∂ljande: management of local employment development, project management, teamwork and leadership, managing transnational projects. Kursen genomf√∂rdes under fyra internsiva dagar, 25-28.09.1995 i Vasa.

Arbetslivserfarenhet

01.09.2008 ‚Äď 31.08.2010 projektchef/projektledare
Korsholms Vuxeninstitut
Arbetet gäller utvecklandet av den fria bildningen och vuxenutbildningen genom aktivt deltagande i olika nationella och internationella projekt.

01.09.2005-31.08.2008 projektombudsman
Svenska kulturfonden
Som projektombudsman medverkade jag i Svenska kulturfondens projektberedning. Därtill verkade jag som samordnare och höll kontakt med relevanta parter inom mitt ansvarsområde. Från 1.9-15.10.2005 jobbade jag på halvtid. Arbetsfältet var hela Svenskfinland med kansli såväl i Vasa som i Helsingfors.

16.08.2004-15.10.2005 projektkoordinator
Svenska Studiecentralen
Verkade som finl√§ndsk projektkoordinator f√∂r INTERREG IIIA-projektet KOMPETENSCIRKELN. Projektet genomf√∂rdes som ett samarbete mellan Studief√∂rbundet Vuxenskolan, region V√§sterbotten (v√§rd) och Svenska Studiecentralen, √Ėsterbotten (partner). Projektet gick ut p√• interregional metod√∂verf√∂ring mellan V√§sterbotten och √Ėsterbotten g√§llande fyra metoder f√∂r lokal utveckling (byaplanering, f√∂reningskompassen, projektutveckling i grupp och sj√§lvhj√§lpsgrupper).

1.6.1997-31.10.2005 √Ėverinspekt√∂r, projektkoordinator, projektst√∂dperson
√Ėsterbottens TE-central, landsbygdsavdelningen
Till mina arbetsuppgifter hörde uppgifter i anslutning till landsbygdens utveckling. Jag arbetade med  projekt inom följande program: EU:s målområde 5b, INTERREG, LEADER II och det regionala landsbygdsprogrammet (ALMA). Jag fungerade som  föredragande av stödbeslut gällande byautvecklingsprojekt, landsbygdens utvecklingsprojekt och småföretagarstöd och haft utbildningsansvar gällande främst byautvecklingsprojekt. Därtill har jag medverkat  som medlem i styrgrupper för projekt samt varit medlem i olika externa och interna arbetsgrupper gällande landsbygdens utveckling.

15.04.-02.07.1996 Projektledare
Bergö Forminnesförening r.f.
Projektledare för projektet Telematik på skärgårdsvis. Igångsättande av projektet och planering av projekets fortsatta verksamhet (EU-delfinansierat via 5b-programmet. Arbetsförhållandet avbröts pga moderskapsledighet

11.04.-30.06.1996 projektsekreterare
Vasa arbetskraftsbyrå
Projektsekreterare för sysselsättningsprojekt för kvinnor i Vasa kustregion. Kartläggning av kvinnoprojekt, planering och genomförande av kampanj för kvinnor i kommunalpolitiken samt grundande av förening för kvinnor i Vasa kustregion.

01.12.1995-29.02.1996 projektanställd/konsultutredning
Kvarkenrådet
Kartläggning och planering av projektet Telematik på skärgårdsvis på Bergö samt uppgörande av en 5b-ansökan för nämnda projekt. Kartläggningens främsta uppgift vara att utreda intresset för distansarbete på Bergö.

18.09.1995-17.01.1996 Flyktinglärare
Korsnäs kurscenter
Utbildning för flyktingar i svenska språket och samhällskunskap.

16.02.-15.12.1994 Projektsekreterare
Nylands landskapsförbund
Ansvarig för projektets utformning  och utförande (Svensk byaservice) samt extern information om projektet. Uppgjorde ett byarådsregister för Svenskfinland. Informerat om byarådsverksamheten i Svenskfinland. Arrangerat den första finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Ekenäs för  byaråden i Svenskfinland.

Andra arbeten:

-    Vikarierande lärare vid högstadiet i Petalax
-¬†¬† ¬†Friskv√•rdskoordinator vid landskapsf√∂reningen Folkh√§lsan i √Ėsterbotten
-¬†¬† ¬†Vikarierande organisationssekreterare vid landskapsf√∂reningen Folkh√§lsan i √Ėsterbotten
-    Socialarbetare vid  Mentalvårdscentralen i Vasa
-¬†¬† ¬†Vikarierande studiesekreterare i √Ėsterbotten f√∂r Svenska Studiecentralen
-    Projektsekreterare för Svenska Studiecentralen
-    Kanslist vid socialkansliet i Korsnäs kommun
-    Sommarpraktikant vid kommunkansliet i Korsnäs kommun
-    Praktikant vid länsmanskansliet i Malax
-    Sommarjobb i Rune Björkqvists växthus
-    Arbete i Kurt Backgrens pälsdjursfarm
-    Sommarjobb vid Centrum-bar i Petalax
-¬†¬† ¬†K√∂kshj√§lp vid caf√©-restauranf Cadi¬īz i Korsn√§s

De kommunala och samkommunala förtroendeuppdragen - några axplock

-    Korsnäs kommun; fullmäktigeordförande sedan 2001-, ordinarie ledamot 1993-2000
-    Korsnäs kurscenter, direktionsordförande 2004-2005, direktionsmedlem 2001-2003
-    Samarbetsnämnden Malax-Korsnäs, ordinarie, 2001-
-¬†¬† ¬†√Ėsterbottens f√∂rbunds fullm√§ktige, I viceordf√∂rande 1997-2000, ordinarieledamot 2001-
-¬†¬† ¬†√Ėsterbottens f√∂rbund, ordinarie ledamot av landskapsstyrelsen 2005-
-    Kvarkendelegationen, ordiaarieledamot 2001-2008, ersättare 1997-2000
-    Samkommunen för Malax-Korsnäs HVC, stämma, ordinarie ledamot 1995-2009
-    Samkommunen för Malax-Korsnäs HVC, ordförande i revisionsnämnden 2005-2009
-    Vasa sjukvårdsdistrikt, fullmäktige, ordinarie 2009-. Ersättare 2001-2008
-¬†¬† ¬†Revisionsn√§mnden vid √Ėsterbottens f√∂rbund, ordinarie 2001-2005
-    Direktionen för Vasa läroavtalsbyrå, ordinarie, 2005-2008
-    Socialnämnden i Korsnäs, ordförande 1997-2001, ordinarie medlem 1993-1996
-    Ungdomsnämnden i Korsnäs, ordförande 1989-1992

Statliga

-   Finlands kommunförbund, småkommundelegationen, ersättare 2009-

-   Inrikesministeriets skärgårdsdelegation, ersättare 1995-99
-¬†¬† V√§stra Finlands l√§n, r√•det f√∂r ungdoms√§renden i √Ėsterbotten, ordinarie 1998-2001
-   Länsungdomsnämnden i Vasa län, ordinarie medlem 1994-1997 samt medlem av det internationella
     utskottet

Förtroendeuppdrag inom partiet (bl.a.)

-     EU-valskandidat

-    Medlem av internationella utskottet , 2003-2008
-¬†¬† ¬†Kretsordf√∂rande f√∂r Svenska folkpartiet i √Ėsterbotten, 1996-1998
-    Medlem av centralstyrelsen och organisatonsutskottet, 1996-1998
-    Riksdagsvalskandidat 1995
-    Svenska folkpartiet i Korsnäs, styrelsemedlem 1993, sekreterare sedan 1994-
-¬†¬† ¬†Svensk Ungdom i √Ėsterbotten, kretsordf√∂rande 1991-1992, medlem 1991
-    Svensk Ungdom i Korsnäs, ordförande 1989-1993, medlem 1994, suppleant 1995
-    Svensk Ungdom r.f, medlem av centralstyrelsen 1992-1995, suppleant  1990-91, 1995-96
-    Svenska kvinnoförbundet i Korsnäs, medlem av styrelsen 2006-
-    Svenska Finlands Folkting, ordinarie medlem till sessionen, 1997-

Nordiskt
-    Mitt-Norden kommittén, ordinarie medlem 2007-
-    Kvarkenrådet, ordinarie medlem 2005-2007, ersättare, 2000-2004
-    Pohjola-Nordens ungdomsförbund, viceordf. 1993-1994, medlem 1992, suppleant 1995
-    Pohjola-Nordens ungdomar i Vasanejden r.f , ordinarie 1992 och 1994, ersättare 1991 och 1993
-    Representerat SU vid den nordiska centerungdomens repskap på Island, Sverige, Norge,
     1990-1993
-    Medverkat vid Ungdomens nordiska råd i Oslo, Mariehamn

Europeiskt

-    AEBR (Association of European Border Regions), styrelsemedlem sedan 1999 och
     viceordförande sedan september 2001 (den första nordiska)
-    www.aebr.eu

Körkort ABEC

Sportprestation bronsmedalj i finska mästerskapen i Tae Kwon Do, 1991

√Ėvrigt:

-¬†¬† ¬†Svenska √Ėsterbottens byar rf, viceordf. 2001-2005
-    Korsnäs guider r.f-utbildad lokalguide enligt Finlands Guideförbunds fodringar
     (märkesguide, 1988-)
-    Vindkraftsföreningen i Finland, styrelsemedlem 1996-1999
-    Molpe byaråd, grundare och första ordförande 1991-2001
-    Åbo Akademis studentkårsfullmäktige, ordinarie 1991-1992
-    Molpe ungdomsförening , styrelsemedlem och bufféansvarig 1986-1988

-->